Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Studia doktoranckie

 

WAŻNE!!!

W związku z wejściem w życie, z dniem 6 września 2023 r., Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, na mocy art. 12 ww. ustawy, wprowadza się zmiany w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na mocy których:

•          termin zamknięcia przewodów doktorskich ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2024 r.,

•          studia doktoranckie mogą być prowadzone do dnia 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym, prowadzone przewody doktorskie nie zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2023 r. z mocy prawa, zaś doktoranci, którzy nie wyczerpali przysługujących im w świetle Regulaminu studiów doktoranckich uprawnień, mogą ubiegać się o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 r.).

Doktoranci tej grupy chcąc utrzymać status doktoranta powinni (o ile mają jeszcze taką możliwość regulaminową) złożyć wniosek o przedłużenie studiów w roku akademickim 2023/2024 – do tego czasu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, będą trwały studia doktoranckie. Utrzymując status doktoranta, uczestnik studiów zachowuje prawa doktoranta i m.in. może starać się o stypendia. Możliwość otrzymywania stypendiów jest uwarunkowana posiadaniem statusu uczestnika studiów doktoranckich".

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

 

 

 

Informacje ogólne

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym prowadzone są do roku 2023 w zakresie nauk humanistycznych na kierunkach filozofia, kulturoznawstwo i religioznawstwo oraz w zakresie nauk społecznych na kierunkach pedagogika, psychologia i socjologia. W obrębie obu dziedzin oferowane są "Międzynarodowe studia doktoranckie z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS" prowadzone w języku angielskim.

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Uniwersytet Jagielloński powołał cztery szkoły doktorskie:

Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Dziedzina: nauki społeczne
Dyscyplina: psychologia

Akty prawne uniwersyteckie

Akty prawne wydziałowe

Stypendia i pomoc materialna...więcej

Rozliczenie roczne...więcej

Nagrody

Regulamin nagrody im. Błażeja Szymury ...więcej

Inne

Elektroniczne archiwizowanie rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kontakt

Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Filozoficznym - dr hab. Anna Sajdak-Burska

Kierownik studiów doktoranckich z zakresu social-cognitive-neuroscience: CogNeS - dr hab. Szymon Wichary, prof. UJ

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego ds. studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ

Sekretariat Studiów Doktoranckich w Instytucie Psychologii - mgr Małgorzata Wojciechowska