Przejdź do głównej treści

Biblioteka

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Psychologii UJ

 

 1. Całość materiałów zgromadzonych w Bibliotece (z wyjątkiem testów psychologicznych i innych materiałów zastrzeżonych) jest ogólnie dostępna dla wszystkich członków społeczności akademickiej z kraju i zza granicy.

 

2. Ze zbiorów zgromadzonych w Bibliotece można korzystać:

    a) na miejscu;

    b) poprzez wypożyczanie na zewnątrz;

    c) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

3. Wypożyczenie materiałów na zewnątrz odbywa się wyłącznie w obecności bibliotekarza po wypełnieniu wymaganej procedury.

 

4. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów Biblioteki na zewnątrz posiadają wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego jak następuje:

 

    a) wypożyczenia indywidualne:

 

  • pracownicy Instytutu Psychologii UJ: w ilości 20 na 150 dni roboczych;
  • studenci studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 6 na 21 dni roboczych;
  • studenci studiów dziennych, wieczorowych oraz innych prowadzonych w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 3 na 21 dni roboczych;
  • czytelnicy spoza Instytutu Psychologii UJ: w ilości 2 na 14 dni roboczych wraz z pozostawieniem ważnego dokumentu wydanego przez Uniwersytet Jagielloński (legitymacja pracownicza, legitymacja studencka, indeks);

 

    b) wypożyczenia depozytowe:

    jednostki organizacyjne Instytutu Psychologii UJ: w ilości 5 na 1 rok kalendarzowy.

 

5. Jednostki organizacyjne (zakłady, pracownie, itp.) Instytutu Psychologii UJ mogą skorzystać z tzw. wypożyczenia depozytowego (zgodnie z punktem 4b). Osobą odpowiedzialną za stan oraz zwrot wypożyczonych przez jednostkę materiałów jest jej kierownik.

 

6. Poza obręb Czytelni nie wypożycza się:

    a) czasopism;

    b) encyklopedii i słowników;

    c) dzieł z księgozbioru podręcznego;

    d) prac doktorskich;

    e) materiałów do kursów;

    f) książek wydanych przed 1945 r.;

    g) baz informacji naukowej dostępnych na płytach CD i innych nośnikach elektronicznych;

    h) książek rzadkich i kosztownych.

 

7. Lektury do kursów obowiązkowych stanowiących tzw. Kanon są pożyczane jedynie wtedy, gdy Biblioteka dysponuje więcej niż pięcioma egzemplarzami danej książki. Jeżeli jest sześć egzemplarzy, pożycza się jeden, jeżeli 7 - pożycza się 2, jeżeli 8 - pożycza się 3 itd. Zasada ta obowiązuje tylko w semestrze, w którym prowadzony jest dany kurs.

 

8. Czytelnik uzyskuje prawo do wypożyczeń po dokonaniu wpisu do Biblioteki. W przypadku studentów i doktorantów odnawiania konta dokonuje się co roku. Przed zaliczeniem roku lub otrzymaniem dyplomu w/w muszą otrzymać w indeksie pieczątkę stwierdzającą zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów.

 

9. Za niedopełnienie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów obowiązują następujące sankcje finansowe:

    a) 30 gr. za każdy dzień roboczy przetrzymania jednego egzemplarza;

    b) 2,0 zł za każdy dzień roboczy przetrzymania jednego egzemplarza wypożyczonego na dokument.

Karom finansowym nie podlegają pracownicy Instytutu Psychologii UJ.

 

10. Istnieje możliwość wypożyczenia książki “na noc” po wypisaniu rewersu i zostawieniu legitymacji studenckiej lub indeksu na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki. Książki w ten sposób wypożyczone należy zwrócić do 30 minut od momentu otwarcia Biblioteki w następny dzień pracy.

 

11. Za wszelkie próby wyniesienia jakichkolwiek materiałów udostępnianych w Bibliotece bez wypełnienia procedury wypożyczenia odbiera się prawo do korzystania z zasobów Biblioteki.

 

12. Obowiązują następujące zasady prolongaty wypożyczonych materiałów:

      a) pracownikom i doktorantom Instytutu Psychologii UJ przysługuje prawo do dwukrotnej prolongaty;

      b) pozostałym czytelnikom przysługuje prawo do jednokrotnej prolongaty;

      c) w przypadku wypożyczeń depozytowych na życzenie kierownika danej jednostki Biblioteka dokonuje prolongaty nie więcej niż dwa razy;

      d) nie dokonuje się prolongaty gdy:

  • na wypożyczoną pozycję oczekuje inny czytelnik;
  • konto wypożyczeń zostało zablokowane.

 

13. W razie zgubienia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia do Biblioteki nowej książki - tego samego tytułu lub innej książki określonej przez Kierownika Biblioteki.

 

14. Użytkownicy są obowiązani do poszanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych, pomieszczeń i wyposażenia Biblioteki.

Regulamin Biblioteki Testów Psychologicznych IPs UJ

 

 

1. Biblioteka Testów Psychologicznych (BTP) stanowi część Biblioteki Instytutu Psychologii UJ, w której są gromadzone i udostępniane psychologiczne metody diagnostyczne na zasadach zbioru specjalnego.

 

2. Materiały zgromadzone w BTP udostępniane są wyłącznie:

    a) osobom posiadającym co najmniej tytuł zawodowy magistra psychologii;

    b) studentom psychologii.

 

3. Ze zbiorów zgromadzonych w BTP można korzystać:

    a) na miejscu;

    b) poprzez wypożyczenie na zewnątrz.

 

4. Wypożyczeniom podlegają przede wszystkim materiały, których BTP posiada wiecej niż 1 egz. Materiały zgromadzone tylko w 1 egzemplarzu wypożyczane są każdorazowo na podstawie zgody Kierownika Biblioteki.

 

5. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów na zewnątrz posiadają:

    a) pracownicy Instytutu Psychologii UJ: w ilości 5 egz. na 7 dni;

    b) studenci studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 3 egz. na 7 dni;

    c) studenci studiów magisterskich w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 1 egz. na 7 dni.

 

6. W związku z wymogami procesu kształcenia prowadzonego w Instytucie Psychologii UJ i w oparciu o informacje przekazane przez Komisję Dydaktyczną, może zostać wyodrębniona pula materiałów, których udostępnianie odbywać się będzie okresowo na zasadach innych niż opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

 

7. Wypożyczanie materiałów studentom (pkt. 4c) odbywa się tylko w oparciu o zaświadczenie od promotora/opiekuna pracy badawczej będącego pracownikiem Instytutu Psychologii UJ (pkt. 2a).

8. Zasady udostępniania materiałów szczególnie wartościowych ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Psychologii UJ.

 

9. Na życzenie osoby wypożyczającej okres wypożyczenia materiałów z BTP może ulec prolongacie. Prolongaty nie dokonuje się, gdy na materiały oczekuje inny użytkownik.

 

10. Za niedopełnienie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów obowiązuje sankcja finansowa w wys 1.0 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza. Karom finansowym nie podlegają pracownicy Instytutu Psychologii UJ.

 

11. W razie zgubienia wypożyczonego egzemplarza czytelnik jest zobowiązany do dostarczenia do Biblioteki egzemplarza identycznego lub wpłaty jego równowartości na podstawie wyceny dokonanej przez Kierownika Biblioteki.

 

 

Biblioteka Wirtualna

iBUK Libra - Biblioteka Jagiellońska

Dostęp z komputerów IPs UJ:

 Dostęp nieograniczony:

Kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii UJ: mgr Jarosław Bener

 

Biblioteka Instytutu Psychologii UJ

ul. Ingardena 6, I piętro, s. 1.03

tel. 12 663 24 45,

e-mail: biblioteka.psychologia@uj.edu.pl

godziny otwarcia:  9.00 – 18.00

 

Biblioteka Jagiellońska

al. Mickiewicza 22

http://www.bj.uj.edu.pl/