Przejdź do głównej treści

Biblioteka

Działanie Biblioteki w semestrze letnim 2020/21 (przeczytaj pełny komunikat)

Wszelką korespondencję w sprawach bibliotecznych prosimy kierować na adres email: biblioteka.psychologia@uj.edu.pl
 
Jednocześnie, do odwołania, wypożyczenia i zwroty książek w siedzibie Biblioteki odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem (w korespondencji email).

Regulamin

 

Regulamin Biblioteki Instytutu Psychologii UJ

 

 1. Całość materiałów zgromadzonych w Bibliotece (z wyjątkiem testów psychologicznych i innych materiałów zastrzeżonych) jest ogólnie dostępna dla wszystkich członków społeczności akademickiej z kraju i zza granicy.

 

2. Ze zbiorów zgromadzonych w Bibliotece można korzystać:

    a) na miejscu;

    b) poprzez wypożyczanie na zewnątrz;

    c) poprzez wypożyczanie międzybiblioteczne.

 

3. Wypożyczenie materiałów na zewnątrz odbywa się wyłącznie w obecności bibliotekarza po wypełnieniu wymaganej procedury.

 

4. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów Biblioteki na zewnątrz posiadają wszyscy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego jak następuje:

 

    a) wypożyczenia indywidualne:

 

  • pracownicy Instytutu Psychologii UJ: w ilości 20 na 150 dni roboczych;
  • studenci studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 6 na 21 dni roboczych;
  • studenci studiów dziennych, wieczorowych oraz innych prowadzonych w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 3 na 21 dni roboczych;
  • czytelnicy spoza Instytutu Psychologii UJ: w ilości 2 na 14 dni roboczych wraz z pozostawieniem ważnego dokumentu wydanego przez Uniwersytet Jagielloński (legitymacja pracownicza, legitymacja studencka, indeks);

 

    b) wypożyczenia depozytowe:

    jednostki organizacyjne Instytutu Psychologii UJ: w ilości 5 na 1 rok kalendarzowy.

 

5. Jednostki organizacyjne (zakłady, pracownie, itp.) Instytutu Psychologii UJ mogą skorzystać z tzw. wypożyczenia depozytowego (zgodnie z punktem 4b). Osobą odpowiedzialną za stan oraz zwrot wypożyczonych przez jednostkę materiałów jest jej kierownik.

 

6. Poza obręb Czytelni nie wypożycza się:

    a) czasopism;

    b) encyklopedii i słowników;

    c) dzieł z księgozbioru podręcznego;

    d) prac doktorskich;

    e) materiałów do kursów;

    f) książek wydanych przed 1945 r.;

    g) baz informacji naukowej dostępnych na płytach CD i innych nośnikach elektronicznych;

    h) książek rzadkich i kosztownych.

 

7. Lektury do kursów obowiązkowych stanowiących tzw. Kanon są pożyczane jedynie wtedy, gdy Biblioteka dysponuje więcej niż pięcioma egzemplarzami danej książki. Jeżeli jest sześć egzemplarzy, pożycza się jeden, jeżeli 7 - pożycza się 2, jeżeli 8 - pożycza się 3 itd. Zasada ta obowiązuje tylko w semestrze, w którym prowadzony jest dany kurs.

 

8. Czytelnik uzyskuje prawo do wypożyczeń po dokonaniu wpisu do Biblioteki. W przypadku studentów i doktorantów odnawiania konta dokonuje się co roku. Przed zaliczeniem roku lub otrzymaniem dyplomu w/w muszą otrzymać w indeksie pieczątkę stwierdzającą zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów.

 

9. Za niedopełnienie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów obowiązują następujące sankcje finansowe:

    a) 30 gr. za każdy dzień roboczy przetrzymania jednego egzemplarza;

    b) 2,0 zł za każdy dzień roboczy przetrzymania jednego egzemplarza wypożyczonego na dokument.

Karom finansowym nie podlegają pracownicy Instytutu Psychologii UJ.

 

10. Istnieje możliwość wypożyczenia książki “na noc” po wypisaniu rewersu i zostawieniu legitymacji studenckiej lub indeksu na 30 minut przed zamknięciem Biblioteki. Książki w ten sposób wypożyczone należy zwrócić do 30 minut od momentu otwarcia Biblioteki w następny dzień pracy.

 

11. Za wszelkie próby wyniesienia jakichkolwiek materiałów udostępnianych w Bibliotece bez wypełnienia procedury wypożyczenia odbiera się prawo do korzystania z zasobów Biblioteki.

 

12. Obowiązują następujące zasady prolongaty wypożyczonych materiałów:

      a) pracownikom i doktorantom Instytutu Psychologii UJ przysługuje prawo do dwukrotnej prolongaty;

      b) pozostałym czytelnikom przysługuje prawo do jednokrotnej prolongaty;

      c) w przypadku wypożyczeń depozytowych na życzenie kierownika danej jednostki Biblioteka dokonuje prolongaty nie więcej niż dwa razy;

      d) nie dokonuje się prolongaty gdy:

  • na wypożyczoną pozycję oczekuje inny czytelnik;
  • konto wypożyczeń zostało zablokowane.

 

13. W razie zgubienia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany do zakupu i dostarczenia do Biblioteki nowej książki - tego samego tytułu lub innej książki określonej przez Kierownika Biblioteki.

 

14. Użytkownicy są obowiązani do poszanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych, pomieszczeń i wyposażenia Biblioteki.

Regulamin Biblioteki Testów Psychologicznych

Regulamin Biblioteki Testów Psychologicznych IPs UJ

 

 

1. Biblioteka Testów Psychologicznych (BTP) stanowi część Biblioteki Instytutu Psychologii UJ, w której są gromadzone i udostępniane psychologiczne metody diagnostyczne na zasadach zbioru specjalnego.

 

2. Materiały zgromadzone w BTP udostępniane są wyłącznie:

    a) osobom posiadającym co najmniej tytuł zawodowy magistra psychologii;

    b) studentom psychologii.

 

3. Ze zbiorów zgromadzonych w BTP można korzystać:

    a) na miejscu;

    b) poprzez wypożyczenie na zewnątrz.

 

4. Wypożyczeniom podlegają przede wszystkim materiały, których BTP posiada wiecej niż 1 egz. Materiały zgromadzone tylko w 1 egzemplarzu wypożyczane są każdorazowo na podstawie zgody Kierownika Biblioteki.

 

5. Prawo do korzystania z wypożyczeń materiałów na zewnątrz posiadają:

    a) pracownicy Instytutu Psychologii UJ: w ilości 5 egz. na 7 dni;

    b) studenci studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 3 egz. na 7 dni;

    c) studenci studiów magisterskich w Instytucie Psychologii UJ: w ilości 1 egz. na 7 dni.

 

6. W związku z wymogami procesu kształcenia prowadzonego w Instytucie Psychologii UJ i w oparciu o informacje przekazane przez Komisję Dydaktyczną, może zostać wyodrębniona pula materiałów, których udostępnianie odbywać się będzie okresowo na zasadach innych niż opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

 

7. Wypożyczanie materiałów studentom (pkt. 4c) odbywa się tylko w oparciu o zaświadczenie od promotora/opiekuna pracy badawczej będącego pracownikiem Instytutu Psychologii UJ (pkt. 2a).

8. Zasady udostępniania materiałów szczególnie wartościowych ustala kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrekcją Instytutu Psychologii UJ.

 

9. Na życzenie osoby wypożyczającej okres wypożyczenia materiałów z BTP może ulec prolongacie. Prolongaty nie dokonuje się, gdy na materiały oczekuje inny użytkownik.

 

10. Za niedopełnienie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów obowiązuje sankcja finansowa w wys 1.0 zł za każdy dzień przetrzymania egzemplarza. Karom finansowym nie podlegają pracownicy Instytutu Psychologii UJ.

 

11. W razie zgubienia wypożyczonego egzemplarza czytelnik jest zobowiązany do dostarczenia do Biblioteki egzemplarza identycznego lub wpłaty jego równowartości na podstawie wyceny dokonanej przez Kierownika Biblioteki.

 

WYKAZ TESTÓW

Biblioteka wirtualna

Biblioteka Wirtualna

Materiały do pracy zdalnej – na czas COVID-19

iBUK Libra - lektury online

Formularz udzielenia dostępu do IBUK Libra - Biblioteka Instytutu Psychologii UJ (dla studentów i doktorantów IPs.) 

Dostęp z komputerów IPs UJ:

 Dostęp nieograniczony:

Adresy bibliotek

Kierownik Biblioteki Instytutu Psychologii UJ: mgr Jarosław Bener

 

Biblioteka Instytutu Psychologii UJ

ul. Ingardena 6, I piętro, s. 1.03

tel. 12 663 24 45,

e-mail: biblioteka.psychologia@uj.edu.pl

godziny otwarcia:  9.00 – 18.00

 

Biblioteka Jagiellońska

al. Mickiewicza 22

http://www.bj.uj.edu.pl/

Ogłoszenia dla studentów

iBUK Libra - lektury online

Formularz udzielenia dostępu do IBUK Libra - Biblioteka Instytutu Psychologii UJ (dla studentów i doktorantów IPs.)