Przejdź do głównej treści

Szczegóły i termin szkoleń oraz warsztatów znajdują się na tej stronie.

Szczegóły i termin szkoleń oraz warsztatów znajdują się na tej stronie.

PUNKT WSPARCIA PSYCHICZNEGO DLA OFIAR INWAZJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ PRZY ZAKŁADZIE PSYCHOPROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII INSTYTUTU PSYCHOLOGII UJ

Zakład Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Instytucie Psychologii UJ oferuje bezpłatne wsparcie psychiczne wszystkim ofiarom inwazji rosyjskiej na Ukrainę, dotkniętym bezpośrednio i pośrednio skutkami działań wojennych: studentom, doktorantom oraz pracownikom UJ niezależnie od narodowości. 

Psychoterapeuci, psycholodzy kliniczni i psycholodzy specjalizujący się w pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej zapewniają bezwarunkową pomoc osobom doświadczającym trudności w związku z obecną sytuacją. Istnieje możliwość rozmowy w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim, francuskim oraz niemieckim. Konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie, w Instytucie Psychologii UJ, a także telefonicznie lub online. 

W okresie wakacyjnym prosimy o kontakt e-mailowy: 

punktwsparcia@uj.edu.pl

 

********************************************************************************************************************************

ПУНКТ ПСИХИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ЖЕРТВ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГЕННЯ В УКРАЇНУ НА ВІДДІЛЕННІ ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ І ПСИХОТЕРАПІЇ ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ЯҐЕЛЛОНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Кафедра Психопрофілактики та Психотерапії Інституту Психології Яґеллонського Університету пропонує безкоштовну психологічну підтримку всім потерпілим від російського вторгнення в Україну, які безпосередньо чи опосередковано постраждали від наслідків бойових дій: студентам, докторантам та співробітникам Яґеллонського Університету, незалежно від їхньої національності.

Психотерапевти, клінічні психологи та психологи, що спеціалізуються на психологічній допомозі та кризовому втручанні, надають безкоштовну допомогу людям, які відчувають труднощі через поточну ситуацію. Ви можете розмовляти польською, українською, російською, англійською, французькою або німецькою мовою. Консультації відбуватимуться в Інституті Психології Яґеллонського Університету, а також у телефонному режимі та онлайн.

Під час святкового сезону, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою:

punktwsparcia@uj.edu.pl

 

********************************************************************************************************************************

ПУНКТ ПСИХИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖЕРТВ РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В УКРАИНУ НА ОТДЕЛЕНИИ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ И ПСИХОТЕРАПИИ ИНСТИТУТА ПСИХОЛОГИИ ЯГЕЛЛОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кафедра Психопрофилактики и Психотерапии Института Психологии Ягеллонского Университета предлагает бесплатную психологическую поддержку всем потерпевшим от российского вторжения в Украину, которые непосредственно или косвенно пострадали от последствий боевых действий: студентам, докторантам и сотрудникам Ягеллонского Университета, независимо от их национальности. 

Психотерапевты, клинические психологи и психологи, специализирующиеся на психологической помощи и кризисном вмешательстве, оказывают бесплатную помощь людям, которые испытывают трудности из-за текущей ситуации. Вы можете говорить на польском, украинском, русском, английском, французском или немецком языках. Консультации будут проходить в Институте Психологии Ягеллонского Университета, а также в телефонном режиме и онлайн.

Чтобы записаться на прием, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:

12 663 24 03
польский, украинский языки: вторник, среда, пятница в 12:00 - 15:00
– русский язык: среда, пятница в 12:00-15:00

12 663 24 16
польский язык: понедельник, четверг в 12:00 – 15:00

Вы также можете связаться с нами по электронной почте, по адресу:
punktwsparcia@uj.edu.pl

 

********************************************************************************************************************************

PSYCHOLOGICAL SUPPORT POINT FOR VICTIMS OF RUSSIAN INVASION ON UKRAINE AT THE DEPARTMENT OF PSYCHOPROPHYLAXIS AND PSYCHOTHERAPY OF THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY JU

The Department of Psychoprophylaxis and Psychotherapy at the Institute of Psychology of the Jagiellonian University offers free psychological support to all victims of Russian invasion on Ukraine, affected directly and indirectly by the consequences of military actions: students, PhD students and employees of the Jagiellonian University, regardless of nationality.

Psychotherapists, clinical psychologists, and psychologists specializing in psychological assistance and crisis intervention provide unconditional help for people experiencing difficulties in relation to the current situation. It is possible to talk in Polish, Ukrainian, Russian, English, French and German. Consultations may take place at the Institute of Psychology, Jagiellonian University, by phone or online.

In order to make an appointment, please contact us at the following telephone numbers:

12 663 24 03 
Polish, Ukrainian language: Tuesday, Wednesday, Friday during the hours 12:00- 15:00
Russian language: Wednesday, Friday during the hours 12:00-15:00

12 663 24 16 
Polish language: Monday, Thursday during the hours 12:00- 15:00

You can also apply by e-mail, writing a message to:
punktwsparcia@uj.edu.pl

Godziny spotkań dla studentów i studentek dotkniętych wojną na Ukrainie w Instytucie Psychologii UJ

Jeśli jesteś studentem(ką) dotkniętym(ą) inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę - bez względu na to, czy pochodzisz z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Polski lub innego kraju - dołącz do naszych spotkań w Instytucie Psychologii UJ. Spotykamy się po to, żeby w tym trudnym dla wszystkich momencie być razem. 

Oferujemy Ci praktyczne wsparcie informacyjne w konkretnych sprawach Twoich i Twoich najbliższych – podpowiemy Ci gdzie i co można załatwić, do kogo się zgłosić i w jaki sposób możesz uzyskać pomoc na Uniwersytecie. Przede wszystkim oferujemy to, co bardzo ważne w takiej chwili: towarzystwo i bezpieczną przestrzeń, w której możesz podzielić się tym, co przeżywasz. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy psychologicznej, podpowiemy Ci, jak ją szybko uzyskać.

Spotykamy się w każdą środę w godz. 14:30 - 16:30 w pokoju 4.24 na 4. piętrze Instytutu Psychologii UJ (ul. Ingardena 6). Nie musisz się wcześniej zgłaszać ani zapisywać, możesz po prostu przyjść i do nas dołączyć. Jeśli chcesz wcześniej się z nami skontaktować, napisz maila do Joanny Brzeskiej (brzeska.joanna.email@gmail.com). 

 

********************************************************************************************************************************

Зустрічі зі студентами, що постраждали від війни в Україні, організовані Інститутом Психології Яґеллонського Університету

Якщо Ти студент/ка, який/а постраждав/ла від вторгнення Російської Федерації в Україну – неважливо, з України, Росії, Білорусі, Польщі чи будь-якої іншої країни – приєднуйся до наших зустрічей в Інституті Психології Ягеллонського Університету. Ми збираємося, щоб бути разом у ці важкі для всіх часи. 

Ми пропонуємо практичну інформаційну підтримку в конкретних питаннях, які виникають у Тебе і Твоїх близьких: порадимо, до кого звертатися, що можна зробити та як отримати допомогу в університеті. Перш за все, ми проронуємо те, що дуже важливе у ці часи: товариство та безпечний простір, де можна поділитися своїми емоціями та переживаннями. Якщо Ти відчуваєш потребу психологічної допомоги, ми дамо знати, як її швидко отримати.

Ми зустрічаємося щосереди о 14:30 - 16:30 у кімнаті 4.24 на 4 поверсі Інституту Психології Ягеллонського Університету (вул. Інгардена 6/ul. Ingardena 6). Тобі не потрібно реєструватися або записуватися заздалегідь, можеш просто прийти і приєднатися до нас. Якщо Ти хочеш зв’язатися з нами раніше, напиши електронний лист Йоанні Бжеській (brzeska.joanna.email@gmail.com).

 

********************************************************************************************************************************

Встречи со студентами, пострадавшими от войны в Украине, организованы Институтом Психологии Ягеллонского Университета 

Если Ты студент/ка, который/ая пострадал/а от вторжения Российской Федерации в Украину – неважно, из Украины, России, Беларуси, Польши или любой другой страны – присоединяйся к нашим встречам в Институте Психологии Ягеллонского Университета. 
Мы собираемся, чтобы быть вместе в эти трудные для всех времена. 

Мы предлагаем практическую информационную поддержку по конкретным вопросам, возникающим у Тебя и Твоих близких: посоветуем, к кому обращаться, что можно сделать и как получить помощь в университете. Прежде всего, мы предлагаем то, что очень важно в эти времена: компанию и безопасное пространство, где можно поделиться своими эмоциями и переживаниями. Если Ты чувствуешь потребность в психологической помощи, мы расскажем, как быстро её получить.

Мы встречаемся каждую среду в 14:30 – 16:30 в комнате 4.24 на 4 этаже Института Психологии Ягеллонского Университета (ул. Ингардена 6/ul. Ingardena 6). Тебе не нужно регистрироваться или записываться заранее, можешь просто прийти и присоединиться к нам. Если Ты хочешь связаться с нами раньше, напиши электронное письмо Йоанне Бжеской (brzeska.joanna.email@gmail.com).

 

********************************************************************************************************************************

Meetings for students affected by the war in Ukraine at the Institute of Psychology of the Jagiellonian University

If you are a student affected by the invasion of Ukraine by the Russian Federation - no matter if you come from Ukraine, Russia, Belarus, Poland or any other country - join our meetings at the Institute of Psychology of the Jagiellonian University. We meet to be together in this difficult moment for everyone.

We offer practical information to support you in matters concerning you and your loved ones. We will advise you where and what to do, who to contact and how to get help at the University. Most of all, we offer what is very important in such a moment: a company and safe space where to share what you are experiencing. If you feel that you need psychological support, we will tell you how to get it quickly.

We meet every Wednesday between 14:30 - 16:30 in room 4.24 on the 4th floor of the Institute of Psychology of the Jagiellonian University (ul. Ingardena 6). You don't have to register or sign up in advance, you can just come and join us. If you want to contact us earlier, write an e-mail to Joanna Brzeska (brzeska.joanna.email@gmail.com).

Pilnie poszukujemy wolontariuszek oraz wolontariuszy gotowych do zaangażowania się w pomoc psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy przebywających (1) w domach UJ przy ul. Kamionka oraz (2) będących pacjentami Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Z prośbą o pomoc zwracamy się szczególnie do studentek/studentów ostatnich lat studiów psychologicznych, zwłaszcza tych realizujących ścieżki specjalizacyjne: psychoterapeutyczną oraz kliniczną. 
Szukamy także osób, znających język ukraiński (bądź rosyjski), gotowych do podjęcia się w tym zadaniu roli tłumaczy.
Osoby gotowe do zaangażowania się w pomoc prosimy o zgłaszanie się za pomocą tego formularza (https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_73g0WmanyhtXyjI ). Punkt Wsparcia Psychicznego dla Ofiar Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę zapewni wolontariuszom zaangażowanym w pomoc wsparcie w postaci konsultacji i  superwizji.

 

********************************************************************************************************************************

Терміново шукаємо волонтерів, готових приєднатися до психологічної допомоги біженцям з України, які перебувають (1) у будинках Ягеллонського університету за адресою вул. Камьонка (Kamionka) та (2), пацієнтами Університетської Лікарні в Кракові.
За допомогою звертаємося особливо до студентів останніх курсів психології, особливо тих, хто навчається за спеціалізаціями: психотерапевтичною та клінічною.
Також ми шукаємо людей, які знають українську (або російську) мови і готові взяти на себе роль перекладачів у цьому завданні.
Якщо Ви готові долучитися, будь ласка, повідомте про це за допомогою цієї форми (https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_73g0WmanyhtXyjI ). Пункт Психологічної Підтримки Постраждалих від Російського Вторгнення в Україну надаватиме волонтерам, які беруть участь у допомозі, підтримку у вигляді консультацій та супервізії.

 

********************************************************************************************************************************

Срочно ищем волонтеров, готовых присоединиться к психологической помощи беженцам из Украины, которые находятся в домах Ягеллонского университета по адресу ул. Камёнка (Kamionka) и (2), пациентами Университетской Больницы в Кракове.
За помощью обращаемся особенно к студентам последних курсов психологии, особенно обучающихся по специализациям: психотерапевтической и клинической.
Также мы ищем людей, которые знают украинский (или русский) языки и готовы взять на себя роль переводчиков в этой задаче.
Если Вы готовы присоединиться, пожалуйста, сообщите об этом с помощью этой формы (https://psychocracow.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_73g0WmanyhtXyjI ). Пункт Психологической Поддержки Пострадавших от Российского Вторжения в Украину будет оказывать волонтерам, участвующим в помощи, поддержку в виде консультаций и супервизии.

 

********************************************************************************************************************************