Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

dr Krystian Barzykowski

doktorat uzyskał w 2014 roku (Uniwersytet Jagielloński), zajmuje się poznawczą psychologią eksperymentalną (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pamięci), zagadnieniami diagnozy psychologicznej oraz psychologii międzykulturowej. Jest autorem/współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach krajowych jak iagranicznych. Pomysłodawca i współautor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności wyróżnionego rekomendacją Rady Europy. Kierownik i wykonawca licznych projektów finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację im. Stefana Batorego i Komisję Europejską. Jest laureatem licznych nagród, stypendiów i wyróżnień (m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe - trzykrotnie, Stypendium Doktorskie w ramach konkursu ETIUDA organizowanego przez NCN, Stypendium im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, oraz Finał międzynarodowej nagrody European Roma Spirit Award 2016). W roku 2020 otrzymał Nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego za wkład w rozwój badań psychologicznych oraz metodologii nauk społecznych. 

krystian.barzykowski@uj.edu.pl 

Zakład Psychologii Ogólnej
ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków

 • adiunkt

 • pamięć autobiograficzna

 • "Zewnętrznie Finansowane w roli kierownika: - Analiza roli pamięci roboczej w powstawaniu mimowolnych wspomnień autobiograficznych. Badanie mechanizmów poznawczych warunkujących mimowolne wspomnienia autobiograficzne. [The role of working memory in the involuntary autobiographical memory retrieval. An examination of cognitive mechanisms of involuntary autobiographical memories.]. Narodowe Centrum Nauki, 2020-2025
 • Wandering-mind: Advances in involuntary past and future thinking research. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, 2020
 • Rola hamowania poznawczego w mimowolnym myśleniu o przeszłości i przyszłości. Badanie mechanizmów powstawania mimowolnych wspomnień autobiograficznych i mimowolnych myśli o przyszłości. [The role of cognitive inhibition in the involuntary mental time travel. A comprehensive investigation of involuntary autobiographical memories and involuntary future thoughts]. Narodowe Centrum Nauki, 2016-2019.
 • Poznawcze Mechanizmy Powstawania Mimowolnych Wspomnień Autobiograficznych [Cognitive mechanisms of involuntary autobiographical memories]. Narodowe Centrum Nauki, 2011-2014

Lista prowadzonych zajęć w systemie USOS.

Wszystkie publikacje wykazane są w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • członek Applied Memory Research Laboratory, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński 
 • członek Komisji (Sekretarz) ds. Etyki Badań Naukowych, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 • członek Komisji ds. Rzetelności Naukowej w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego ds. ewaluacji jakości kształcenia, Uniwersytet Jagielloński 
 • członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 •  

Nagrody, stypendia i wyróżnienia o charakterze naukowym:

 • 2020: Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Andrzeja Malewskiego w zakresie Badań Psychologicznych oraz Metodologii Nauk Społecznych. [The Andrzej Malewski Award for Outstanding Contribution to the Psychological Research and Social Sciences Methodology from the President of the Polish Academy of Sciences]
 • 2020: Stypendium im. Mieczysława Bekkera, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. [The Bekker Programme from the Polish National Agency for Academic Exchange
 • 2020 i 2019: Stypendium Rządu Francuskiego dla Naukowców. [The French Government Scholarship Program for Researchers]
 • 2018-2020: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. [The Ministry of Science and Higher Education Scholarship for Outstanding Young Researchers]
 • 2014: Nagroda im. prof. dra hab. Jerzego Perzanowskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu kognitywistyki.
 • 2013: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. [The Ministry of Science and Higher Education Scholarship for outstanding achievement]
 • 2009: Nagroda im. dr. Andrzeja Beauvale’a za najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2008/2009. Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii
 • 2008: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce
 • 2008: Stypendium „Sapere Auso” Małopolskiej Fundacji Stypendialnej za szczególne osiągnięcia naukowe.

Nagrody i wyróżnienia o charakterze organizacyjnym:

 • 2021: Jednorazowa nagroda Prorektora UJ ds. Dydaktyki za zaangażowanie i wysoką ocenę pracy na rzecz doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2019/2020
 • 2020: Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe
 • 2017: Nagroda Rektora indywidualna III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Uniwersytet Jagielloński
 • 2017: Nagroda Prorektora UJ ds. Dydaktyki za wysoką jakość pracy dydaktycznej, Uniwersytet Jagielloński
 • 2016: Międzynarodowa rekomendacja Rady Europy dla publikacji pt. „Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności” jako przykład tzw. dobrych praktyk
 • 2016: Laureat Finału międzynarodowej nagrody European Roma Spirit Award
 • 2016: Association for Culture, Education and Communication (ACEC), Ministry of Labor, Social Affairs and Family of the Slovak Republic, the Office of the Plenipotentiary of the Slovak Government for the Roma Communities.