Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja na Erasmus + 2023/2024

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024

W terminie od 16 stycznia do 5 lutego 2023 r., odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024.

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2023 r.

Uwaga:

a) W rekrutacji na wyjazdy w ramach umów podpisanych przez Instytut Psychologii UJ mogą brać udział wyłącznie studenci i doktoranci Instytutu Psychologii oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia.

b) Od bieżącego roku akademickiego rekrutacja prowadzona jest przez Dział Obsługi Studentów Zagranicznych UJ. W związku z tym nie należy składać żadnych dokumentów w sekretariacie IPs ani do Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+. Wszelkie pytania dotyczące tegorocznej rekrutacji proszę kierować do DOSZ.

Wymogi formalne udziału w rekrutacji:

a) Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską.

b) Status studenta lub doktoranta UJ.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie:

a) średnia ocen za ostatni rok studiów lub

b) w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub

c) w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej.

2. Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100.

3) Średnia ocen zostanie przeliczona wg. wzoru: wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100.

4) W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziom znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego.

 

Skład Komisji Kwalifikacyjnej:

1) Prorektor UJ ds. dydaktyki.

2) Kierownik Działu Obsługi Studentów Zagranicznych.

3) Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

 

Procedura przebiegu kwalifikacji:

1) Kandydat w terminie: 16.01. – 05.02.2023 r., składa elektronicznie wniosek za pośrednictwem systemu USOSweb po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

a) w zakładce: Wymiana studencka wypełnia wniosek opisując motywację wyjazdu oraz deklarując znajomość języka obcego, wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. UWAGA: Znajomość języka obcego może być weryfikowana na późniejszym etapie przez koordynatora instytutowego/wydziałowego. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zadeklarowanego poziomu znajomości języka obcego przez kandydata przyznany wyjazd zostanie anulowany.

b) Kandydat ma możliwość wskazania do 3 uczelni partnerskich, do których chce wyjechać wg priorytetu wyboru.

2) Komisja Kwalifikacyjna w terminie: 06.02. – 19.02.2023 r., rozpatrzy wnioski i przyzna kandydatom wyjazdy w USOSweb.

a) Po zalogowaniu się do USOSweb w zakładce: Wymiana studencka kandydaci będą mieli możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji.

b) UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

 

Procedura odwoławcza:

1. Kandydat w terminie: 20.02. – 26.02.2023 r. składa pismo (wzór dostępny na stronie: erasmus.uj.edu.pl) wraz z dokumentacją potwierdzającą naruszenie procedury kwalifikacyjnej do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych przy ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków. Odwołania dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Komisja odwoławcza pod przewodnictwem Prorektora UJ ds. dydaktyki w terminie: 27.02. – 05.03.2023 r. rozpatrzy podania i poinformuje kandydatów o wyniku.

 

Terminarz I rekrutacji:

a) 16.01. – 05.02.2023 r. – składanie wniosków w systemie USOSweb

b) 06.02. – 19.02.2023 r. – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

c) 20.02. – 26.02.2023 r. – procedura odwoławcza

d) 27.02. – 05.03.2023 r. – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb