Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja na Erasmus + 2022/2023

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

W terminie od 5 do 11 września 2022 r. odbywać się będzie uzupełniająca rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej przesyłać mailowo na adres Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+: erasmus.psych@uj.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2022 r.

Uwaga! W bieżącej rekrutacji nie należy składać teczki z dokumentami w sekretariacie. Wniosek należy złożyć przez system USOS, a pozostałe dokumenty należy przesłać mailowo w jednej wiadomości na adres Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+. Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty etc. należy przesłać w formie skanu; dokumenty wymagające podpisu należy przesłać w formie skanu wydrukowanego pisma z odręcznym podpisem; rekomendacja pracownika IPs powinna zostać wpisana do wniosku przez system USOS (ewentualnie  przesłana przez pracownika na adres e-mail studenta/studentki i do wiadomości Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+).

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek (złożony wyłącznie w systemie USOS), wraz z listem motywacyjnym oraz rekomendacją pracownika IPs. W liście motywacyjnym należy przedstawić plan wyjazdu (cele wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem); w przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Uwaga! W liście motywacyjnym należy wymienić wybrane przez siebie uczelnie (min. 1) w kolejności, w jakiej student preferuje na nie wyjazd. Należy też uzyskać rekomendację pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora (a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej) w formie opinii wystawionej w systemie USOS.

b) Zaświadczenie(a) o poziomie znajomości języka - angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach; w ostateczności: świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu lub zaświadczenie od lektora) i/lub języka wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać (certyfikat, ewentualnie: ocena z egzaminu na studiach, świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu, w ostateczności: zaświadczenie od lektora).

c) Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ.

d) Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

a) ukończony pierwszy rok studiów w chwili rekrutacji,

b) ważona średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego) co najmniej 3,75,

c) udokumentowana znajomość języka angielskiego lub wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać, na poziomie co najmniej B2,

d) rekomendacja pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej (w formie opinii wystawionej w systemie USOS).

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

 

Kryteria selekcyjne (podstawa utworzenia listy rankingowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej uczelni):

a) wysokość ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego),

b) poziom znajomości języka angielskiego/i lub wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać, sposób jego udokumentowania oraz ocena,

c) treść listu motywacyjnego w formie planu wyjazdu,

d) rok studiów w chwili wyjazdu (preferowane wyjazdy studentów IV i V roku),

e) udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

 

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl w zakładce „Erasmus+”.  Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/pl_PL/outgoing/ka103 w zakładce „Rekrutacja”.

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

 

Harmonogram rekrutacji:

1. Składanie wniosków w systemie USOSweb – 05-11.09.2022

2. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 12-18.09.2022

3. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki – 19-25.09.2022

4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu – 26.09-02.10.2022

 

Podczas rekrutacji nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Komisję Instytutową w składzie:

Przewodniczący: Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+

Członkowie: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Przedstawiciel Studentów

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 września 2022 r.

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać u Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+ w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołania Komisja Instytutowa rozpatruje w terminie do 21 dni roboczych.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+, Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, Instytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Małgorzaty Hołdy (e-mail: erasmus.psych@uj.edu.pl).

 

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w roku akademickim 2022/2023.

W terminie od 10 do 30 stycznia 2022 r., odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

 

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej przesyłać mailowo na adres Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+: erasmus.psych@uj.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2022 r.

Uwaga! Ze względu na stan epidemii w bieżącej rekrutacji nie należy składać teczki z dokumentami w sekretariacie. Wniosek należy złożyć przez system USOS, a pozostałe dokumenty należy przesłać mailowo w jednej wiadomości na adres Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+. Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty etc. należy przesłać w formie skanu; dokumenty wymagające podpisu należy przesłać w formie skanu wydrukowanego pisma z odręcznym podpisem; rekomendacja pracownika IPs powinna zostać wpisana do wniosku przez system USOS (ewentualnie  przesłana przez pracownika na adres e-mail studenta/studentki i do wiadomości Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+).

 

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek (złożony wyłącznie w systemie USOS), wraz z listem motywacyjnym oraz rekomendacją pracownika IPs. W liście motywacyjnym należy przedstawić plan wyjazdu (cele wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem); w przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Uwaga! W liście motywacyjnym należy wymienić wybrane przez siebie uczelnie (min. 1) w kolejności, w jakiej student preferuje na nie wyjazd. Należy też uzyskać rekomendację pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora (a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej) w formie opinii wystawionej w systemie USOS.

b) Zaświadczenie(a) o poziomie znajomości języka - angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach; w ostateczności: świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu lub zaświadczenie od lektora) i/lub języka wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać (certyfikat, ewentualnie: ocena z egzaminu na studiach, świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu, w ostateczności: zaświadczenie od lektora).

c) Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ.

d) Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

Kryteria kwalifikacyjne:

a) ukończony pierwszy rok studiów w chwili rekrutacji,

b) ważona średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego  roku akademickiego) co najmniej 3,75,

c) udokumentowana znajomość języka angielskiego lub wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać, na poziomie co najmniej B2,

d) rekomendacja pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej (w formie opinii wystawionej w systemie USOS).

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

 

Kryteria selekcyjne (podstawa utworzenia listy rankingowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej uczelni):

a) wysokość ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego),

b) poziom znajomości języka angielskiego/i lub wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać, sposób jego udokumentowania oraz ocena,

c) treść listu motywacyjnego w formie planu wyjazdu,

d) rok studiów w chwili wyjazdu (preferowane wyjazdy studentów IV i V roku),

e) udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

 

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl w zakładce „Erasmus+”.  Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/pl_PL/outgoing/ka103 w zakładce „Rekrutacja”.

 

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

 

Harmonogram rekrutacji:

1. Składanie wniosków w systemie USOSweb – 10-30.01.2022

2. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 31.01-06.02.2022

3. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki – 07-13.02.2022

4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu – 14-20.02.2022

 

Podczas rekrutacji nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Komisję Instytutową w składzie:

Przewodniczący: Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+

Członkowie: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Przedstawiciel Studentów

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 lutego 2022 r.

 

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać u Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+ w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołania Komisja Instytutowa rozpatruje w terminie do 21 dni roboczych.

 

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+, Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, Instytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Małgorzaty Hołdy (e-mail: erasmus.psych@uj.edu.pl).