Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja na Erasmus + 2021/2022

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickim 2021/2022

W terminie od 6 do 17 września 2021 r. odbywać się będzie dodatkowa rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ na letni semestr roku akademickiego 2021/2022.

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej przesłać mailowo na adres Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+: erasmus.psych@uj.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2021 r.

Uwaga! Ze względu na stan epidemii w bieżącej rekrutacji nie należy składać teczki z dokumentami w sekretariacie. Wniosek należy złożyć przez system USOS, a pozostałe dokumenty należy przesłać mailowo w jednej wiadomości na adres Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+. Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty etc. należy przesłać w formie skanu; dokumenty wymagające podpisu należy przesłać w formie skanu wydrukowanego pisma z odręcznym podpisem; rekomendacja pracownika IPs powinna zostać wpisana do wniosku przez system USOS (ewentualnie  przesłana przez pracownika na adres e-mail studenta/studentki i do wiadomości Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+).

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek (złożony wyłącznie w systemie USOS), wraz z listem motywacyjnym oraz rekomendacją pracownika IPs. W liście motywacyjnym należy przedstawić plan wyjazdu (cele wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem); w przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni.   Uwaga! W liście motywacyjnym należy wymienić wybrane przez siebie uczelnie (min. 1) w kolejności, w jakiej student preferuje na nie wyjazd. Należy też uzyskać rekomendację pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora (a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej) w formie opinii wystawionej w systemie USOS.

b) Zaświadczenie(a) o poziomie znajomości języka - angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach; w ostateczności: świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu lub zaświadczenie od lektora) i/lub języka wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać (certyfikat, ewentualnie: ocena z egzaminu na studiach, świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu, w ostateczności: zaświadczenie od lektora).

c) Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ.

d) Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

Kryteria kwalifikacyjne:

a) ukończony pierwszy rok studiów w chwili rekrutacji,

b)ważona średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku  akademickiego) co najmniej 3,75,

c) udokumentowana znajomość języka angielskiego lub wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać, na poziomie co najmniej B2,

d) rekomendacja pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej (w formie opinii wystawionej w systemie USOS).

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

Kryteria selekcyjne (podstawa utworzenia listy rankingowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej uczelni):

a) wysokość ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego),

b) poziom znajomości języka angielskiego/i lub wykładowego uczelni, do której kandydat chce wyjechać, sposób jego udokumentowania oraz ocena,

c) treść listu motywacyjnego w formie planu wyjazdu,

d) rok studiów w chwili wyjazdu (preferowane wyjazdy studentów IV i V roku),

e) udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się także na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl w zakładce „Erasmus+”. Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/pl_PL/outgoing/ka103 w zakładce „Rekrutacja”.

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

Harmonogram rekrutacji:

1. Składanie wniosków w systemie USOSweb – 06-17.09.2021

2. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 20-24.09.2021

3. Odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki – 27.09-01.10.2021

4. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu – 04-08.10.2021

 

Podczas rekrutacji nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Komisję Instytutową w składzie:

        Przewodniczący: Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+

        Członkowie: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

                                   Przedstawiciel Studentów

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 września 2021 r.

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać u Instytutowego Koordynatora programu Erasmus+ w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołania Komisja Instytutowa rozpatruje w terminie do 21 dni roboczych.

 

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+, Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, Instytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Małgorzaty Hołdy (e-mail: erasmus.psych@uj.edu.pl).

 

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy i/lub letni).

W terminie od 4 stycznia do 29 stycznia 2021 r., odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 (na wyjazdy w semestrze zimowym i/lub letnim).

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej przesyłać mailowo do Instytutowej Koordynator Programu Erasmus+ dr Weroniki Kałwak (wyłącznie na adres: erasmus.psych@uj.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do północy.

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się poniżej, a także na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl , w zakładce „Erasmus+” (Informacje ogólne). Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce „Rekrutacja”.

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Instytutową Komisję kwalifikacyjną. Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2021 r.

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+Działu Obsługi Studentów ZagranicznychInstytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowej koordynator programu Erasmus+, dr Weroniki Kałwak (dyżur odbywa się w środy o godz. 12.30-13.15 na platformie MS Teams; zapisy na dyżur przez e-mail: erasmus.psych@uj.edu.pl lub korespondencję na platformie MS Teams).

 

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu:

 

Koordynator: dr Weronika Kałwak

Miejsce składania dokumentów: w formie elektronicznej na adres e-mail Instytutowej Koordynator Programu Erasmus +

Harmonogram rekrutacji:

1. Składanie wniosków w systemie USOS – 04.01 – 29.01.2021,

2. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 30.01 – 10.02.2021,

3. Ogłoszenie wyników – 10.02.2021

4. Procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych jednostek UJ – 11.02 – 19.02.2021,

5. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – 20.02 – 28.02.2021

http://www.psychologia.uj.edu.pl/studia/erasmus-plus

Wymagane dokumenty:

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w formie elektronicznej przesyłać mailowo do Instytutowej Koordynator Programu Erasmus+ dr Weroniki Kałwak (wyłącznie na adres: erasmus.psych@uj.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do północy.

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemii w bieżącej rekrutacji studenci i studentki NIE składają teczki z dokumentami w sekretariacie. Wszystkie dokumenty należy wyłącznie przesłać w jednej wiadomość e-mail do Instytutowej Koordynator. Dokumenty wymagające podpisu studenta lub studentki powinny mieć formę skanu wydrukowanego pisma z odręcznym podpisem. Zaświadczenia, dyplomy i certyfikaty dot. dodatkowych osiągnięć powinny mieć formę skanu. (W sytuacji braku dostępu do skanera, można skorzystać z darmowych programów skanujących za pomocą aparatu fotograficznego w telefonie komórkowym.)

          Wszystkie dokumenty wymagające dotąd podpisu i/lub pieczęci osoby trzeciej (np. opinia pracownika Instytutu Psychologii/promotora, zaświadczenie o średniej ocen z sekretariatu, zaświadczenie od lektora itp.) w tej rekrutacji mogą być dostarczone w jednej z poniższych form:

  1. (forma preferowana) Wiadomość e-mail wyrażająca rekomendację kandydatury/zawierająca informację o średniej/informująca o poziomie znajomości języka obcego studenta lub studentki, przesłana przez pracownika Uniwersytetu na adres email studenta lub studentki, do wiadomości dr Weroniki Kałwak (wyłącznie adres: erasmus.psych@uj.edu.pl)
  2. Skan wydrukowanego i odręcznie podpisanego dokumentu.

Rekomendacja pracownika Instytutu Psychologii może również zostać wpisana przez pracownika do systemu USOS – jest to forma wystarczająca i nie jest wówczas konieczna żadna dodatkowa rekomendacja ani opinia. Student nie może samodzielnie udzielić Koordynator informacji o średniej ocen ani o poziomie znajomości języka obcego, konieczna jest wiadomość e-mail od pracownika Uniwersytetu lub skan zaświadczenia.

 

1. Wniosek, wraz z listem motywacyjnym oraz rekomendacją pracownika IPs. W liście motywacyjnym należy przedstawić plan wyjazdu (cel(e) wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem); w przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Uwaga! W liście motywacyjnym należy wymienić wybrane przez siebie uczelnie (min. 1) w kolejności, w jakiej student preferuje na nie wyjazd. Należy też uzyskać rekomendację pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej w formie opinii naukowej.

2. Zaświadczenie(a) o poziomie znajomości języka - angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach; w ostateczności: świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu lub zaświadczenie od lektora) i/lub języka wykładowego uczelni, na którą kandydat chce wyjechać (certyfikat, ewentualnie: ocena z egzaminu na studiach, świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu, w ostateczności: zaświadczenie od lektora).

3. Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ.

4. Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy otrzymali stypendium programu Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki. 

 

Kryteria kwalifikacyjne (warunki niezbędne do przystąpienia do rekrutacji):

1. Ukończony pierwszy rok studiów w chwili rekrutacji,

2. Ważona średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego) co najmniej 3,75,

3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego lub wykładowego uczelni, na którą się kandydat stara, na poziomie co najmniej B2,

4. Rekomendacja pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej (w formie opinii wystawionej w systemie USOS).

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji - nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

Kryteria selekcyjne (podstawa utworzenia listy rankingowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej uczelni):

1. Wysokość ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego),

2. Poziom znajomości języka angielskiego/i lub wykładowego uczelni, do której kandydat aplikuje, sposób jego udokumentowania oraz ocena,

3. Treść listu motywacyjnego w formie planu wyjazdu,

4. Rok studiów w chwili wyjazdu (preferowane wyjazdy studentów IV i V roku),

5. Udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

 

Skład Instytutowej Komisji kwalifikacyjnej:

1. Przewodnicząca: Instytutowa Koordynator Programu Erasmus+,

2. Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych,

3. Przedstawiciel(ka) Studentów.

 

Termin ogłoszenia wyników:  10.02.2021

Procedura odwoływania się kandydatów:

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołania Komisja Instytutowa rozpatruje w terminie do 21 dni.

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych: Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Instytutową na podstawie przedłożonych dokumentów.