Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja na Erasmus + 2020/2021

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy i/lub letni).

W terminie od 01 stycznia do 31 stycznia 2020 r., odbywać się będzie rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ na rok akademicki 2020/2021 (na wyjazdy w semestrze zimowym i/lub letnim).

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w pokoju 2.07 u Pani mgr Małgorzaty Manwelian w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00-14:00).

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się poniżej, a także na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl , w zakładce „Erasmus+” (Informacje ogólne). Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce „Rekrutacja”.

 

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

 

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Instytutową Komisję kwalifikacyjną. Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 lutego 2020 r.

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+Działu Obsługi Studentów ZagranicznychInstytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowej koordynator programu Erasmus+, dr Weroniki Kałwak (dyżur: poniedziałki, godz. 14.45-15.30, pokój 2.08, e-mail: erasmus.psych@uj.edu.pl).

 

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu

 

Koordynator: dr Weronika Kałwak (erasmus.psych@uj.edu.pl)

 

Miejsce składania dokumentów: sekretariat Instytutu Psychologii, ul. Ingardena 6, pok. nr 2.07, od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00-14:00

 

Harmonogram rekrutacji:

 

1. Składanie wniosków w systemie USOS – 01.01 – 31.01.2020,

2. Kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb – 01.02 – 10.02.2020,

3. Ogłoszenie wyników – 10.02.2020, 

4. Procedura odwoławcza oraz kwalifikowanie studentów z innych jednostek UJ – 11.02 – 17.02.2020,

5. Ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb – 18.02 – 25.02.2020.

http://www.psychologia.uj.edu.pl/studia/erasmus-plus

Wymagane dokumenty:

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w pokoju 2.07 u Pani mgr Małgorzaty Manwelian w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 stycznia 2020 r. (od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00-14:00).

 

1. Wniosek, wraz z listem motywacyjnym oraz rekomendacją pracownika IPs. W liście motywacyjnym należy przedstawić plan wyjazdu (cel(e) wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem); w przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Uwaga! W liście motywacyjnym należy wymienić wybrane przez siebie uczelnie (min. 1) w kolejności, w jakiej student preferuje na nie wyjazd. Należy też uzyskać rekomendację pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej w formie opinii naukowej.

2. Zaświadczenie(a) o poziomie znajomości języka - angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach; w ostateczności: świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu lub zaświadczenie od lektora) i/lub języka wykładowego uczelni, na którą kandydat chce wyjechać (certyfikat, ewentualnie: ocena z egzaminu na studiach, świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu, w ostateczności: zaświadczenie od lektora).

3. Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ.

4. Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy otrzymali stypendium programu Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki. 

 

Kryteria kwalifikacyjne (warunki niezbędne do przystąpienia do rekrutacji):

1. Ukończony pierwszy rok studiów w chwili rekrutacji,

2. Ważona średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego) co najmniej 3,75,

3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego lub wykładowego uczelni, na którą się kandydat stara, na poziomie co najmniej B2,

4. Rekomendacja pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów – promotora pracy magisterskiej/doktorskiej (w formie opinii wystawionej w systemie USOS).

 

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji - nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

 

Kryteria selekcyjne (podstawa utworzenia listy rankingowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej uczelni):

1. Wysokość ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego),

2. Poziom znajomości języka angielskiego/i lub wykładowego uczelni, do której kandydat aplikuje, sposób jego udokumentowania oraz ocena,

3. Treść listu motywacyjnego w formie planu wyjazdu,

4. Rok studiów w chwili wyjazdu (preferowane wyjazdy studentów IV i V roku),

5. Udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

 

Skład Instytutowej Komisji kwalifikacyjnej:

1. Przewodnicząca: Instytutowa Koordynator Programu Erasmus+,

2. Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych,

3. Przedstawiciel(ka) Studentów.

 

Termin ogłoszenia wyników:  10.02.2020

Procedura odwoływania się kandydatów:

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji. Odwołania Komisja Instytutowa rozpatruje w terminie do 21 dni.

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych: Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Instytutową na podstawie przedłożonych dokumentów.