Przejdź do głównej treści

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja 2018/2019

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazd w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
 
W terminie od 17 września do 07 października 2018 r., odbywać się będzie dodatkowa rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.
 
Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w pokoju 2.07 u Pani mgr Małgorzaty Manwelian w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 października 2018 r.
 
Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl, w zakładce „Erasmus+” (Informacje ogólne). Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce „Rekrutacja”.
 
Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.
 
Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.
 
Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Komisję Instytutową w składzie:
Przewodniczący: Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+
Członkowie: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
                       Przedstawiciel Studentów
 
Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października 2018 r. (wtorek)
 
Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.
 
Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+, Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, Instytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Małgorzaty Stępień-Nycz (e-mail: m.stepien@uj.edu.pl).