Przejdź do głównej treści

WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Rekrutacja 2017/2018

Konkurs dla studentów i doktorantów Instytutu Psychologii na wyjazdy w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018

 

W terminie od 11 września do 8 października 2017 r. odbywać się będzie dodatkowa rekrutacja kandydatów do uzyskania stypendium programu Erasmus+ na letni semestr roku akademickiego 2017/2018.

 

Wnioski należy składać przez system USOS (zakładka „wymiana studencka”), a wszystkie wymagane dokumenty w pokoju 2.07 u Pani mgr Małgorzaty Manwelian w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2017 r.

 

Lista wymaganych dokumentów oraz kryteria rozstrzygnięcia konkursu znajdują się na stronie internetowej Instytutu Psychologii: www.psychologia.uj.edu.pl , w zakładce „Erasmus+”.  Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji są dostępne na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej: http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia w zakładce „Rekrutacja”.

 

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą – za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii – wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

 

Osoby, które nie spełniają kryteriów kwalifikacyjnych prosimy o niebranie udziału w rekrutacji – nie będzie żadnych odstępstw od tych kryteriów, niezależnie od liczby kandydatów.

 

Nie będzie rozmów kwalifikacyjnych. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przedłożonych dokumentów przez Komisję Instytutową w składzie:

 

Przewodniczący: Instytutowy Koordynator Programu Erasmus+

Członkowie: Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

Przedstawiciel Studentów

 

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny będzie u Instytutowego Koordynatora Programu Erasmus+.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 października 2017 r.

 

Od decyzji Komisji Instytutowej przysługuje odwołanie, które można składać w sekretariacie Instytutu w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji

 

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ uzyskać można na stronach internetowych: programu Erasmus+, Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej, Instytutu Psychologii w zakładce „Erasmus+” oraz u instytutowego koordynatora programu Erasmus+, dr Małgorzaty Hołdy (e-mail: m.holda@uj.edu.pl).