Przejdź do głównej treści

Najczęściej zadawane pytania

Na którym roku studiów najlepiej wyjechać na stypendium?

Ze względu na specyfikę programu studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii UJ, a w szczególności obowiązek zaliczenia kursów z kanonu w określonym roku akademickim, najdogodniejszym czasem na wyjazd na stypendium jest IV lub V rok studiów.

Jestem obecnie studentem I roku. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji i wyjechać na II roku studiów?
Jednym z podstawowych kryteriów przyznania stypendium jest średnia ocen na zakończenie poprzedniego roku akademickiego. Ponieważ studenci I roku nie mogą wykazać się zaświadczeniem o średniej ocen, nie mogą wziąć udziału w styczniowej rekrutacji. Jeśli jednak zostanie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca w październiku, to mogą wziąć w niej udział i mają szansę na wyjazd w semestrze letnim II roku studiów.

Jak długo może trwać stypendium?
Semestr lub rok - w zależności od tego, jak przewiduje umowa z konkretną uczelnią. Większość umów zawieranych jest na wyjazdy na jeden semestr. Nawet jeśli umowa przewiduje pobyt roczny, to zalecany czas pobytu wynosi jeden semestr. Roczny wyjazd możliwy jest w przypadku, gdy w ramach pobytu na stypendium student chce zrealizować kursy trwające cały rok akademicki.

Czy jeśli byłam/em już na stypendium, ale w ramach innego kierunku studiów lub na innej uczelni, to mogę pojechać na stypendium po raz drugi w ramach psychologii?
Można wyjechać raz, maksymalnie na 12 miesięcy na każdym poziomie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Studenci, którzy wyjechali na program Erasmus w latach 2007-2013, mogą ponownie wziąć udział w rekrutacji na wyjazdy od roku 2014/2015, lecz pierwszeństwo mają osoby, które po raz pierwszy starają się o wyjazd.

Czy jeśli wyjadę na stypendium na II lub III roku studiów, to muszę zrealizować kursy z kanonu? 
Tak. Osoby, które nie zrealizują kursów z kanonu ze względu na pobyt na stypendium programu Erasmus+, mogą uzyskać warunkowy wpis na kolejny rok studiów, co jednak wiąże się z utratą możliwości uzyskania stypendium naukowego. 

Czy jeśli wyjeżdżam na stypendium, a zapisałam/em się na kursy odbywające się w tym samym semestrze w Polsce, to jestem z nich automatycznie wypisana/y?
Nie. Najpóźniej dwa tygodnie przed wyjazdem na stypendium należy złożyć w sekretariacie (p. 2.07) pismo z wyszczególnieniem, które z wybranych kursów będzie się realizować, a z których powinno się zostać wypisanym. Ponadto należy zawiadomić osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich prowadzących kursy o konieczności dokonania wypisu ze względu na wyjazd na stypendium.

Czy wypisy z kursów ze względu na wyjazd na stypendium wliczają się do puli 6 możliwych wypisów w ciągu roku akademickiego? 
Tak. W czasie zapisów na kursy studenci wiedzą już, czy otrzymali stypendium programu Erasmus+, więc nie muszą wybierać kursów odbywających się w czasie pobytu na stypendium. 

Jakich formalności należy dopełnić przed wyjazdem na stypendium?
Należy podpisać umowę o stypendium programu Erasmus+ w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, wypełnić formularz danych bankowych i złożyć go wraz z umową w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ, zarejestrować się w uczelni, na wyjazd do której uzyskało się stypendium (terminy i dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji ustala uczelnia docelowa) oraz ustalić program studiów (wypełniając formularz Learning Agreement) zaaprobowany przez instytutowego koordynatora programu Erasmus+.

Jak zdobyć zaświadczenie o uzyskaniu stypendium w celu wyrobienia karty EKUZ?
Należy pobrać wzór zaświadczenia, wypełnić, wydrukować i przedstawić do podpisu instytutowemu koordynatorowi programu Erasmus+ lub koordynatorowi wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Ile i jakich kursów należy zrealizować w czasie pobytu na stypendium?
Należy zdobyć minimum 20 punktów ECTS w ciągu semestru (40 ECTS w przypadku rocznego pobytu). Niezależnie od tego wymogu do zaliczenia roku studiów wymagane jest zdobycie 60 ECTS, ale brakujące punkty mogą być uzyskane w kraju w drugim semestrze, a w przypadku rocznego pobytu mogą pochodzić z nadwyżki punktów z lat ubiegłych. W ramach wymaganego minimum punktów ECTS zrealizowanych podczas pobytu na stypendium co najmniej połowa musi być uzyskana za kursy psychologiczne.

Czy lektorat języka obcego zrealizowany podczas studiów za granicą liczy się do minimum 20 punktów ECTS za semestr wymaganych do zdobycia podczas pobytu na stypendium?
Tak, jeśli jest wyszczególniony w Transcript of Records i przypisano mu punkty ECTS. Lektorat, który nie ma przypisanych punktów ECTS i/lub nie jest wyszczególniony w Transcript of Records mimo posiadanego przez studenta zaświadczenia o jego zaliczeniu, może zostać przepisany do indeksu, ale nie liczy się do minimum 20 punktów ECTS za semestr do zdobycia podczas stypendium.

Czy w Learning Agreement muszą się znaleźć te same kursy, które przedstawiłam/em w planie wyjazdu podczas rekrutacji?
Zasadniczo tak. Możliwe jest jednak zrealizowanie dodatkowo innych kursów, a także nieumieszczenie w Learning Agreement kursów przedstawionych w planie wyjazdu, jeśli nie odbywają się one w roku akademickim, w którym student wyjeżdża na stypendium lub na ich realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus+ z uczelni, do której student wyjeżdża.

W jakim terminie należy przedstawić Learning Agreement do akceptacji przez instytutowego koordynatora programu Erasmus+?
Najpóźniej do 31 października w przypadku wyjazdu na semestr zimowy, a do 31 marca w przypadku wyjazdu na semestr letni. Niektóre uczelnie partnerskie wymagają jednak, by Learning Agreement z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus+ został przesłany wraz z dokumentami rejestracyjnymi lub został przedstawiony po przyjeździe na stypendium. W takich przypadkach należy zgłosić się po akceptację Learning Agreement co najmniej 3 tygodnie przed terminem wymaganym przez uczelnię, do której student wyjeżdża.

Czy w czasie pobytu na stypendium można zmienić kursy wybrane przed wyjazdem?
Tak. Można dodać nowe kursy lub w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z realizacji kursu (jeśli kurs został odwołany lub na jego realizację nie wyraził zgody wykładowca lub koordynator programu Erasmus+ z uczelni, do której student wyjeżdża). W przypadku rezygnacji z kursu należy wybrać nowy kurs lub kursy, co najmniej o takiej samej liczbie punktów ECTS, jak kurs, z którego student się wypisuje. W celu zmiany kursów należy uzupełnić formularz Learning Agreement oraz uzyskać akceptację instytutowego koordynatora programu Erasmus+ i koordynatora z uczelni docelowej.

Czy muszę osobiście zgłosić się do instytutowego koordynatora programu Erasmus+ po podpis na Learning Agreement?
Nie. Można przesłać podpisany przez studenta skan dokumentu e-mailem (przemyslaw.babel(at)uj.edu.pl). Tą samą drogą zostanie odesłany dokument z podpisem instytutowego koordynatora programu Erasmus+.

Jak przeliczane są punkty ECTS zdobyte podczas pobytu na stypendium?
Punkty nie są przeliczane. Student otrzymuje dokładnie tyle punktów, ile danemu kursowi przypisała uczelnia, w której przebywał podczas stypendium. Podstawą przepisania punktów jest Transcript of Records.

Jakich formalności należy dopełnić po powrocie ze stypendium?
W ciągu miesiąca po powrocie ze stypendium należy przedstawić w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ: Learning AgreementTranscript of Records oraz Confirmation of Stay uzyskane w uczelni, w której student przebywał w ramach stypendium. Należy także wypełnić ankietę on-line. W celu przepisania ocen i punktów ECTS zdobytych podczas stypendium należy zgłosić się w terminie do 30 września do instytutowego koordynatora programu Erasmus+ z Transcript of Records w dwóch kopiach (jedna zostaje u koordynatora).

Czy można przedłużyć pobyt na stypendium?
Tak, jeśli uzyska się zgodę instytutowego koordynatora programu Erasmus+ oraz koordynatora z uczelni, w której się przebywa. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie z semestru zimowego na letni, gdyż czas pobytu nie może wykraczać poza jeden rok akademicki. Przedłużenie pobytu nie jest jednak równoznaczne z uzyskaniem dodatkowej kwoty stypendium. Otrzymanie stypendium na drugi semestr jest możliwe, o ile uczelnia dysponuje wolnymi środkami finansowymi. O stypendium na drugi semestr starać się można w ramach rekrutacji uzupełniającej, która ogłaszana jest w miarę wolnych środków na przełomie września i października.

Czy można zrezygnować z wyjazdu na stypendium?
W uzasadnionych przypadkach tak, nawet jeśli podpisało się już umowę. O chęci rezygnacji ze stypendium należy powiadomić instytutowego koordynatora programu Erasmus+ oraz koordynatora wyjazdów w Biurze Obsługi Studentów Zagranicznych UJ.

Czy studenci studiów niestacjonarnych wyjeżdżający na stypendium programu Erasmus+ muszą opłać czesne za czas studiów za granicą?
Nie, jeśli uzyskają zgodę na umorzenie czesnego. Podanie o umorzenie czesnego wraz kopią umowy o stypendium programu Erasmus+ należy złożyć w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ w nieprzekraczalnym terminie 20 września (w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym) lub 30 stycznia (w przypadku wyjazdu w semestrze letnim).