Przejdź do głównej treści

ERASMUS+ Informacje ogólne

Konkursy stypendialne programu Erasmus+ ogłaszane są w styczniu każdego roku na wyjazdy w kolejnym roku akademickim. Rejestracja kandydatów prowadzona jest on-line przez około miesiąc, a wymagane dokumenty składa się w pokoju 2.07. Jeśli pozostają wolne środki finansowe, to na przełomie września i października ogłaszana jest rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w semestrze letnim rozpoczynającego się roku akademickiego. Możliwe jest także ogłoszenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej w czerwcu, ale także wyłącznie na wyjazdy w semestrze letnim kolejnego roku akademickiego. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział osoby, które przebywają na stypendium w semestrze zimowym, a chciałyby przedłużyć pobyt na semestr letni.

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny w formie planu wyjazdu (cel(e) wyjazdu; lista zajęć, które kandydat planuje zrealizować wraz z uzasadnieniem ich wyboru; ewentualnie tematyka badań, jakie kandydat planuje przeprowadzić w ramach wyjazdu wraz z uzasadnieniem konieczności ich przeprowadzenia poza krajem), podpisany przez pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów - promotora pracy magisterskiej/doktorskiej; w przypadku wyboru więcej niż jednej uczelni należy przedstawić plan wyjazdu na każdą z wybranych uczelni. Uwaga! W liście motywacyjnym należy wymienić wybrane przez siebie uczelnie (min. 1) w kolejności, w jakiej student preferuje na nie wyjazd.
 • Zaświadczenie(a) o poziomie znajomości języka angielskiego (certyfikat, np. CAE, ewentualnie ocena z egzaminu na studiach; w ostateczności: świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu lub zaświadczenie od lektora) i/lub języka wykładowego uczelni, na którą kandydat aplikuje (certyfikat, ewentualnie: ocena z egzaminu na studiach, świadectwo maturalne, zaliczenie lektoratu bez egzaminu, w ostateczności: zaświadczenie od lektora). 
 • Zaświadczenie o ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczonej na zakończenie ubiegłego roku akademickiego), uzyskane w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ.
 • Opcjonalnie: zaświadczenia o działalności w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariacie, udziale w organizacji imprez naukowych, wystąpieniach na konferencjach, publikacjach itp.

 

Teczka z wymaganymi dokumentami powinna być opisana następująco:

Imię i nazwisko: Jan Kowalski

Instytut/Wydział: Instytut Psychologii

I uczelnia: Radboud Universiteit Nijmegen

II uczelnia: Universitat de Barcelona

III uczelnia: Nottingham Trent University

Termin wyjazdu: Semestr letni

Uwaga! W rekrutacji mogą brać udział wyłącznie studenci psychologii w Instytucie Psychologii UJ oraz studenci Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, których kierunkiem wiodącym jest psychologia. Studenci innych kierunków, którzy otrzymali stypendium programu Erasmus+ w wyniku rekrutacji przeprowadzonej w swojej macierzystej jednostce (Wydziale, Instytucie lub Katedrze), mogą - za zgodą koordynatorów programu Erasmus+ ze swojej jednostki i Instytutu Psychologii - wyjechać na stypendium, korzystając z wolnych miejsc, które zostaną po zakończeniu rekrutacji w Instytucie Psychologii. Osoby zainteresowane skorzystaniem z wolnych miejsc w ramach umów Instytutu Psychologii proszone są o kontakt z koordynatorem Programu Erasmus+ w Instytucie Psychologii po zakończeniu rekrutacji i uzyskaniu zgody koordynatora ze swojej macierzystej jednostki.

Kryteria kwalifikacji do programu Erasmus+

Kryteria kwalifikacyjne (warunki niezbędne do przystąpienia do rekrutacji):

 • ukończony pierwszy rok studiów w chwili rekrutacji,
 • ważona średnia ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego) co najmniej 3,75,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego lub wykładowego uczelni, na którą się kandydat stara na poziomie co najmniej B2,
 • pisemna rekomendacja od pracownika Instytutu Psychologii UJ w stopniu co najmniej doktora, a w przypadku studentów IV roku oraz doktorantów - promotora pracy magisterskiej/doktorskiej, w formie podpisu na liście motywacyjnym.

 

Kryteria selekcyjne (podstawa utworzenia listy rankingowej w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej uczelni):

 • wysokość ważonej średniej ocen z całego dotychczasowego przebiegu studiów (liczona na zakończenie ubiegłego roku akademickiego),
 • poziom znajomości języka angielskiego/i lub wykładowego uczelni, do której kandydat aplikuje, sposób jego udokumentowania oraz ocena,
 • treść listu motywacyjnego w formie planu wyjazdu ,
 • rok studiów w chwili wyjazdu (preferowane wyjazdy studentów IV i V roku),
 • udokumentowana działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, innych organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych, wystąpienia na konferencjach, publikacje itp.

 

Uwaga! Prosimy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi znajomości języka w poszczególnych uczelniach partnerskich, w zakładce Uczelnie partnerskie.

 

Wymagania dla studentów powracających ze stypendium programu Erasmus:

 • zaliczenie minimum 20 punktów     ECTS w ciągu semestru (40 ECTS w przypadku rocznego pobytu); niezależnie     od tego wymogu do zaliczenia roku studiów wymagane jest zdobycie 60 ECTS,    ale brakujące punkty mogą być uzyskane w kraju w drugim semestrze, a     w przypadku rocznego pobytu mogą pochodzić z nadwyżki punktów z lat ubiegłych;

co najmniej 10 punktów ECTS (20 ECTS w przypadku rocznego pobytu) spośród wszystkich zrealizowanych     podczas pobytu na stypendium musi być zdobytych za kursy psychologiczne.