Przejdź do głównej treści

Stypendium doktorskie

Konkurs na stypendium doktorskie w projekcie badawczym finansowanym przez NCN pt. „Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm”, w ramach konkursu SONATA BIS 7, którego kierownikiem jest dr hab. Maciej Sekerdej.

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie co wpływa na kształtowanie się identyfikacji narodowej oraz jakie są jej konsekwencje w relacjach wewnątrz- i międzygrupowych. W planowanych badaniach zajmiemy się zarówno indywidualnymi dyspozycjami takimi jak wartości czy wymiary spostrzegania siebie, ale też czynnikami percepcyjnymi, takimi jak postrzeganie własnej grupy narodowej czy swojego miejsca w tejże. W projekcie planujemy kilka serii eksperymentów, których celem będzie: 1) pokazanie, w jaki sposób postrzeganie rozbieżności między faktycznym i idealnym obrazem narodu wpływa na różne wymiary patriotyzmu; 2) pokazanie jak indywidualne wartości, traktowane jako czynniki motywacyjne prowadzą do różnych form patriotyzmu; 3) przetestowanie jak podstawowe wymiary spostrzegania siebie, to jest, sprawczość i wspólnotowość, w interakcji z poczuciem bliskości do własnego narodu przewidują różne wymiary patriotyzmu. 

Przewidywane zadania stypendysty/ki:

- kwerenda najnowszej literatury dotyczącej tematyki badań, szczególnie na temat konstruktywnego patriotyzmu, tożsamości narodowej oraz ich związku z wyznawanymi wartościami oraz emocjami - organizacja grafiku laboratorium oraz tworzenie baz danych 
- udział w projektowaniu oraz przygotowaniu i testowaniu materiałów eksperymentalnych odnoszących się głównie, choć nie tylko, do Celu naukowego 2 
- rekrutacja osób badanych oraz udział w prowadzeniu badań laboratoryjnych - trening i udział w opracowaniu danych - udział w analizie danych min. z użyciem moderowanych regresji i mediacji, ogólnych modeli liniowych takich jak analiza wariancji (ANOVA), powtarzalne pomiary, oraz technik regresji wielokrotnej (moderacja, mediacja) - udział w przygotowaniu i współautorstwo publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach, przygotowanie własnych wystąpień na konferencjach - współpraca z partnerami zagranicznymi i konsultantami projektu, głównie z Open University of Israel, Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), oraz University of Kent. - wypracowanie własnego zagadnienia badawczego związanego z projektem.


Wymagania stawiane kandydatkom/om: zainteresowanie oraz udokumentowany trening w psychologii społecznej, szczególnie psychologii relacji międzygrupowych; biegła znajomość języka angielskiego;  udokumentowane wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań sondażowych i eksperymentalnych; znajomość pakietu statystycznego SPSS (lub innych np. STATA, R); znajomość platform do badań internetowych takich, jak Qualtrics, SurveyMonkey itp.
W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat/ka powinien/powinna spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów: - jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jest doktorantem Wymagane dokumenty: 1) CV naukowe (kwalifikacje, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych, lista publikacji, zainteresowania naukowe, etc.). 2) list motywacyjny 3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i aktywność naukową (m.in. kopia dyplomu, ukończenia kursów specjalistycznych). 


4) W CV należy umieścić następujące klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zagadnień projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim”
Warunki stypendium: Doktorant/ka będzie zaangażowany/a w Projekt w pełnym wymiarze godzin, otrzymując stypendium w wysokości 3500 PLN/miesiąc przez okres min. 18 miesięcy (z możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium maksymalnie do 48 miesięcy). 

Forma składania wniosków: Kandydatki/kandydaci proszeni są o nadsyłanie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2019 na adres: maciek@apple.phils.uj.edu.pl w formie pojedynczego pliku PDF. Dodatkowych informacji udziela Maciej Sekerdej maciek@apple.phils.uj.edu.pl. Kandydaci zostaną wyłonieni i zaangażowani w realizację projektu zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.


Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez kierownika projektu.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Link do konkursu tutaj.
 

Polecamy również
POŻEGNANIE DR HELENY SAWICKIEJ
Konkurs o Nagrodę im. Profesora Jerzego Perzanowskiego
Zapraszamy na kolejną Kawiarnię Naukową
Zapraszamy na kolejne spotkanie Science First!