Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

DWA STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na DWA STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Społecznej, w związku z realizacją projektu pt. „Zmiana przekonań dotyczących nauki i polityki: rola motywacji i strategii przetwarzania informacji” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17

Zgodnie z art. 3 p. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki do konkursu przystąpić mogą: studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terenie Polski, uczestnicy studiów doktoranckich, doktoranci w szkole doktorskiej.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • studentów/studentki co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentów/studentki studiów drugiego stopnia (kierunek psychologia lub kierunki pokrewne),
 • studentów/ studentki studiów doktoranckich,
 • doktorantów w szkole doktorskiej,
 • osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Wymagania:

 • zainteresowanie i podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej, politycznej lub/i poznawczej
 • znajomość oprogramowania statystycznego (np. R, SPSS) i umiejętność przeprowadzania analiz ilościowych, lub motywacja do podjęcia nauki tych umiejętności,
 • znajomość oprogramowania do tworzenia procedur badawczych (np. Inquisit) i ankiet online (np. Qualtrics), lub motywacja do podjęcia nauki tych programów,
 • umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków z artykułów naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolności komunikacyjne i organizacyjne.

 

Zgodnie z art. 3 p. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki ocenie podlega:

 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/kandydatki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach naukowych (40% oceny końcowej),
 • osiągniecia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (30% oceny końcowej),
 • kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).

 

Do obowiązków stypendystów będzie należało:

 • przygotowywanie materiałów badawczych,
 • prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium i online,
 • rekrutacja osób badanych,
 • przegląd literatury naukowej,
 • programowanie procedur badawczych,
 • współudział w tworzeniu publikacji naukowych,
 • przygotowywanie prezentacji konferencyjnych i prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
 • wprowadzanie danych do oprogramowania statystycznego oraz przygotowywanie baz danych,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych i interpretacja wyników,
 • udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
 • dyspozycyjność czasowa około 20 godzin tygodniowo i gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii (okresowo możliwość pracy zdalnej); konkretne godziny pracy zostaną ustalone z uwzględnieniem terminów zajęć dydaktycznych, w których stypendysta/stypendystka będzie uczestniczyć.

 

Oferujemy:

 • dwa stypendia naukowe w wysokości 2500 zł miesięcznie; jedno ze stypendiów przewidziane jest na 36 miesięcy i początek pracy jest przewidziany na październik 2022, drugie stypendium przewidziane jest na 30 miesięcy i początek przewidziany jest na styczeń 2023,
 • miejsce do pracy z biurkiem w pomieszczeniu typu „open space”,
 • możliwość zwiększenia kompetencji w pracy naukowej,
 • możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w zespole,
 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z zespołem badawczym.

Dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać e-mailem pod adres gabriela.czarnek@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1.  listem motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 2 strony);

2. życiorys uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;

3. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;

4.  wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;

5.  kopie publikacji naukowych;

6.  w przypadku braku publikacji naukowych bądź jeśli publikacje nie zawierają analiz ilościowych, raport z przeprowadzonych analiz;

8.  skany podpisanych dokumentów: informacji o przetwarzaniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych (wzory dołączone do ogłoszenia).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2022 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która odbędzie się online w dniach 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

 

Streszczenie projektu:  https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/538877-pl.pdf

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, dr Gabriela Czarnek, e-mail: gabriela.czarnek@uj.edu.pl 

Link do ogłoszenia na stronie NCN: