Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stypendium dla młodych naukowców / naukowczyń w Zespole Badania Bólu

Stypendium dla młodych naukowców / naukowczyń w Zespole Badania Bólu

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stypendium dla młodych naukowców / naukowczyń w Zespole Badania Bólu na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Ogólnej, w Zespole Badania Bólu w związku z realizacją projektu “Rola oczekiwań i lęku w genezie analgezji placebo i hiperalgezji nocebo wywołanej przez warunkowanie klasyczne i sugestie słowne” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 4.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Zgodnie z art. 2. ww. regulaminu do konkursu przystąpić mogą 1) studenci studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, lub 2) studenci co najmniej 4. roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, lub 3) doktoranci.

 

Zgodnie z art. 12 ww. regulaminu przy ocenie wniosku o finansowanie stypendium uwzględnia się:

1) osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):

4 pkt – Młody naukowiec posiada wyróżniający dorobek naukowy;

3 pkt – Młody naukowiec posiada bardzo dobry dorobek naukowy;

2 pkt – Młody naukowiec posiada dobry dorobek naukowy;

1 pkt – Młody naukowiec posiada słaby dorobek naukowy;

0 pkt – Brak dorobku naukowego młodego naukowca.

 

2) wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% oceny końcowej):

4 pkt – Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);

3 pkt – Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);

2 pkt – Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);

1 pkt – Słabe osiągnięcia;

0 pkt – Brak osiągnięć.

 

Preferowani będą studenci/uczestnicy studiów doktoranckich z psychologii, którzy są autorami recenzowanych publikacji i/lub wystąpień konferencyjnych poświęconych placebo lub nocebo i/lub przygotowali pracę magisterską poświęconą placebo lub nocebo i/lub przygotowują rozprawę doktorską na temat placebo lub nocebo. Posiadanie dorobku naukowego z zakresu problematyki placebo lub nocebo jest wskazane, ale nie stanowi warunku koniecznego do przystąpienia do konkursu. 

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium (od poniedziałku do czwartku w godzinach przedpołudniowych lub popołudniowych oraz w wybrane piątkowe przedpołudnia);

przygotowywanie materiałów i procedur badawczych;

wprowadzanie wyników eksperymentów do oprogramowania statystycznego;

przeprowadzanie analiz statystycznych;

interpretacja wyników;

przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych;

udział w spotkaniach zespołu badawczego (poniedziałki i wybrane czwartki w godz. 13.00-15.00 oraz w innych, ustalanych na bieżąco terminach);

dyspozycyjność czasowa – obecność w Instytucie Psychologii od poniedziałku do czwartku przez ok. 8 godz. oraz 4 godz. w wybrane piątki (w pozostałe piątki praca zdalna - ok. 8 godz. dziennie); konkretne godziny pracy stypendysty zostaną ustalone z uwzględnieniem terminów zajęć dydaktycznych, w których będzie uczestniczył.

 

Oferujemy:

  • stypendium w wysokości 2000 zł/miesiąc;
  • współdzieloną przestrzeń do pracy (open space);
  • pracę w dynamicznie rozwijającym się Zespole Badania Bólu;
  • możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej;
  • możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w Zespole Badania Bólu;
  • możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
  • możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami Zespołu Badania Bólu.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ, Kraków, ul. Ingardena 6, p. 3.24, następujące dokumenty:

1.  podanie;

2.  list motywacyjny;

3. życiorys, uwzgledniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;

4. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich;

5.  wykaz publikacji i prezentacji

 

Ogłoszenie w formie do pobrania stąd.

 

 

Polecamy również
Stypendium doktorskie
Pożegnanie prof. Zbigniewa Zaleskiego
Oferta pracy w projekcie badawczym
Gant SONATINA NCN dla dr. Tomasza Ligęzy