Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Stypendium dla młodego naukowca

Stypendium dla młodego naukowca

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stypendium dla młodego naukowca na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Eksperymentalnej w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki „OPUS 14” "Mechanizmy kontroli językowej leżącej u podłoża generowania mowy u osób dwujęzycznych: badania z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego".

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • zainteresowanie badaniami naukowymi
 • wysoka motywacja do pracy i zaangażowanie
 • pracowitość, samodyscyplina, zorganizowanie i sumienność
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu psychologii eksperymentalnej lub dziedzin pokrewnych,
 • znajomość lub gotowość do szybkiego nauczenia się metod eksperymentalnych, w tym EEG i/lub okulografu
 • status studenta psychologii, językoznawstwa, kognitywistyki, neurobiologii (lub pokrewnych) na co najmniej IV roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych lub tytuł magistra lub status uczestnika I roku studiów doktoranckich z zakresu ww. kierunków
 • udokumentowany dorobek naukowy z obszaru psychologii, językoznawstwa, kognitywistyki lub obszarów powiązanych, czyli osiągnięcia naukowe i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badan naukowych w tym publikacje (w rozumieniu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf),
 • język ojczysty: polski
 • rekomendacja pracownika naukowego
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dostępność i elastyczność czasowa (okresowo konieczność pracy w weekendy oraz godzinach wieczornych

Stypendium będzie przyznawane na podstawie umowy o stypendium na okres od 12 miesięcy (z możliwością̨ przedłużenia). Oczekiwany wymiar pracy wynosi 80 godzin miesięcznie (elastyczne godziny pracy w zależności od aktualnego zapotrzebowania w projekcie). Wysokość stypendium: 1000-1500zł (uzależnione od posiadanych kwalifikacji i zakresu podjętych obowiązków. 

Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Zofia Wodniecka.

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 • kodowanie wyników, przesłuchiwanie nagrań i opracowywanie zebranych wyników, 
 • przygotowywanie procedur i materiałów badawczych, 
 • koordynowanie i przeprowadzanie badań behawioralnych oraz EEG (w bardziej odległej przyszłości potencjalnie również rezonansem magnetycznym);
 • archiwizacja danych i dokumentów,

Dodatkowe korzyści: 

 • możliwość uczestnictwa w spotkaniach zespołu badawczego oraz wydarzeniach naukowych i popularnonaukowych organizowanych przez Zespół Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta”;
 • w przyszłości istnieje możliwość merytorycznego zaangażowania się w prace Zespołu Psychologii Języka i Dwujęzyczności „LangUsta” .

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć jak najszybciej następujące dokumenty:
podanie z listem motywacyjnym 
CV, uwzględniające informacje o doświadczeniu w prowadzenia badań naukowych, kwalifikacjach w kontekście opisanych wymagań, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych, wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych  (por: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf)
zaświadczenie o byciu studentem spełniającym kryteria selekcji (patrz kryteria kwalifikacyjne) lub – w przypadku doktorantów 1 roku - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich 
kontakt do min. 2 osób  mogących udzielić referencji
skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (pod ogłoszeniem)
  
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 22 października 2018 r.


Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z regulacjami programu NCN, ze szczególnym uwzględnieniem Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych.


Dokumenty należy zeskanować i przesłać mailowo na adres: zofia.wodniecka@uj.edu.pl a także wysyłać do Instytutu Psychologii UJ, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków (na ręce dr hab. Zofii Wodnieckiej), lub złożyć w sekretariacie Instytut Psychologii UJ, p. 3.20 lub 3.24. 

Ogłoszenia będą przyjmowane do momentu wyłonienia odpowiednich kandydatów/-tek. Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: listopad 2018

 

Kierownik projektu
dr hab. Zofia Wodniecka

Ogłoszenie dostępne tutaj