Przejdź do głównej treści

STYPENDIUM NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej im. Stefana Szumana, w związku z realizacją projektu pt. „Integracja w całej hierarchii percepcyjnej - od psychofizyki do EEG i MRI”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 11

Zgodnie z art. 3 p. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki do konkursu przystąpić mogą: studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terenie Polski, uczestnicy studiów doktoranckich, doktoranci w szkole doktorskiej.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • studentów/studentki co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentów/studentki studiów drugiego stopnia (kierunek psychologia lub kierunki pokrewne),
 • studentów/ studentki studiów doktoranckich,
 • doktorantów w szkole doktorskiej,
 • osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Wymagania:

 • zainteresowanie badaniami nad świadomością i neuronauką poznawczą,
 • wcześniejsze doświadczenie w badaniach empirycznych,
 • znajomość programu statystycznego R i umiejętność wykonywania analiz ilościowych lub motywacja do nauki tych umiejętności,
 • znajomość programowania (np. Python lub Matlab) lub motywacja do nauki tych umiejętności,
 • znajomość analizy danych EEG lub motywacja do nauki tych umiejętności,
 • umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków z artykułów naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • komunikatywność i zdolności organizacyjne.

 

Zgodnie z art. 3 p. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki ocenie podlega:

 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/kandydatki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach naukowych (40% oceny końcowej),
 • osiągniecia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (30% oceny końcowej),
 • kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).

 

Do obowiązków stypendystów będzie należało:

 • przygotowywanie materiałów badawczych,
 • prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium i online,
 • rekrutacja osób badanych,
 • przegląd literatury naukowej,
 • programowanie procedur badawczych,
 • współudział w tworzeniu publikacji naukowych,
 • przygotowywanie prezentacji konferencyjnych i prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
 • wprowadzanie danych do oprogramowania statystycznego oraz przygotowywanie baz danych,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych i interpretacja wyników,
 • udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
 • dyspozycyjność czasowa około 30 godzin tygodniowo i gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii (okresowo możliwość pracy zdalnej); konkretne godziny pracy zostaną ustalone z uwzględnieniem terminów zajęć dydaktycznych, w których stypendysta/stypendystka będzie uczestniczy

 

Oferujemy:

 • stypendium naukowe w wysokości 5 000,00. zł miesięcznie; przewidziane jest na 24 miesięcy i początek pracy jest przewidziany od 01.06.2023,
 • miejsce do pracy z biurkiem w pomieszczeniu typu „open space”,
 • możliwość zwiększenia kompetencji w pracy naukowej,
 • możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w zespole,
 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z zespołem badawczym.

 

Dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać e-mailem pod adres renate.rutiku@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1.  listem motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 2 strony);

2. życiorys uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;

3. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;

4.  wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;

5.  kopie publikacji naukowych;

6.  w przypadku braku publikacji naukowych bądź jeśli publikacje nie zawierają analiz ilościowych, raport z przeprowadzonych analiz;

7.  skany podpisanych dokumentów: informacji o przetwarzaniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych (wzory dołączone do ogłoszenia).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 22.05.2023 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która odbędzie się online w dniach 24.05.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 25.05.2023 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki jest tutaj

 

Streszczenie projektu jest tutaj

Ogłoszenie o stypendium na stronie NCN jest tutaj

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, dr Renate Rutiku, e-mail: renate.rutiku@uj.edu.pl