Przejdź do głównej treści

DWA STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na DWA STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW na Wydziale Filozoficznym, w Instytucie Psychologii, w Zakładzie Psychologii Społecznej, w związku z realizacją projektu pt. „Zmiana przekonań dotyczących nauki i polityki: rola motywacji i strategii przetwarzania informacji” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 17

Zgodnie z art. 3 p. 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki do konkursu przystąpić mogą: studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terenie Polski, uczestnicy studiów doktoranckich, doktoranci w szkole doktorskiej.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • studentów/studentki co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentów/studentki studiów drugiego stopnia (kierunek psychologia lub kierunki pokrewne),
 • studentów/ studentki studiów doktoranckich,
 • doktorantów w szkole doktorskiej,
 • osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej.

 

Wymagania:

 • zainteresowanie i podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej, politycznej lub/i poznawczej
 • znajomość oprogramowania statystycznego (np. R, SPSS) i umiejętność przeprowadzania analiz ilościowych, lub motywacja do podjęcia nauki tych umiejętności,
 • znajomość oprogramowania do tworzenia procedur badawczych (np. Inquisit) i ankiet online (np. Qualtrics), lub motywacja do podjęcia nauki tych programów,
 • umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków z artykułów naukowych,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolności komunikacyjne i organizacyjne.

 

Zgodnie z art. 3 p. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki ocenie podlega:

 • dotychczasowy dorobek naukowy kandydata/kandydatki, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach naukowych (40% oceny końcowej),
 • osiągniecia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (30% oceny końcowej),
 • kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym (30% oceny końcowej).

 

Do obowiązków stypendystów będzie należało:

 • przygotowywanie materiałów badawczych,
 • prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium i online,
 • rekrutacja osób badanych,
 • przegląd literatury naukowej,
 • programowanie procedur badawczych,
 • współudział w tworzeniu publikacji naukowych,
 • przygotowywanie prezentacji konferencyjnych i prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
 • wprowadzanie danych do oprogramowania statystycznego oraz przygotowywanie baz danych,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych i interpretacja wyników,
 • udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
 • dyspozycyjność czasowa około 20 godzin tygodniowo i gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii (okresowo możliwość pracy zdalnej); konkretne godziny pracy zostaną ustalone z uwzględnieniem terminów zajęć dydaktycznych, w których stypendysta/stypendystka będzie uczestniczyć.

 

Oferujemy:

 • dwa stypendia naukowe w wysokości 2500 zł miesięcznie; jedno ze stypendiów przewidziane jest na 36 miesięcy i początek pracy jest przewidziany na październik 2022, drugie stypendium przewidziane jest na 30 miesięcy i początek przewidziany jest na styczeń 2023,
 • miejsce do pracy z biurkiem w pomieszczeniu typu „open space”,
 • możliwość zwiększenia kompetencji w pracy naukowej,
 • możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w zespole,
 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z zespołem badawczym.

Dokumenty:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać e-mailem pod adres gabriela.czarnek@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1.  listem motywacyjny w języku angielskim (maksymalnie 2 strony);

2. życiorys uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;

3. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;

4.  wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;

5.  kopie publikacji naukowych;

6.  w przypadku braku publikacji naukowych bądź jeśli publikacje nie zawierają analiz ilościowych, raport z przeprowadzonych analiz;

8.  skany podpisanych dokumentów: informacji o przetwarzaniu danych osobowych i zgody na przetwarzanie danych (wzory dołączone do ogłoszenia).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2022 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która odbędzie się online w dniach 27 września 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.

 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

 

Streszczenie projektu:  https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/538877-pl.pdf

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, dr Gabriela Czarnek, e-mail: gabriela.czarnek@uj.edu.pl 

Link do ogłoszenia na stronie NCN: